Znajdź obraz po kolorze:

Regulamin

Niniejszy "Regulamin świadczenia usług przez Virtual Art Karolina Urbańczyk" zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu 4decorator.pl. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu 4decorator.pl oraz warunki nabywania produktów i usług w sklepie internetowym www.4decorator.pl. W niniejszym Regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Sprzedawcy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, po wyświetleniu Warunków, na które składają się niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Sprzedawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.4decorator.pl przez Virtual Art Karolina Urbańczyk, ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik, Polska, NIP: 622-252-33-74, Regon: 300952895, działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej 32114/2010.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Serwisu i Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.
 3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego kierowane są do konsumentów oraz przedsiębiorców.
 4. Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:
  • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Formularz zamówienia – udostępniony w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
  • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży. Klient korzysta ze sklepu po zapoznaniu się oraz zgodnie z Regulaminem w celu nabycia Towarów. Zamówień w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie,
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art.. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.);
  • Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi;
  • Operator płatności – spółka PayU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
  • Produkt – towar prezentowany w Sklepie internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;
  • Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
  • Punkt odbioru osobistego – punkt stacjonarny znajdujący się pod adresem: ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik, w którym Klient może odebrać Zamówienie;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Towar – wszystkie produkty prezentowane na łamach Serwisu, które mogą być przedmiotem sprzedaży;
  • Sprzedawca - Virtual Art Karolina Urbańczyk, z siedzibą ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik, Polska, NIP: 622-252-33-74, Regon: 300952895;
  • Serwis – strona internetowa pod adresem www.dobrasztuka.pl prowadzona przez Sprzedawcę;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy pod adresem www.4decorator.pl prowadzony przez Sprzedawcę;
  • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);
  • Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Serwisie oraz Sklepie internetowym;
  • Zamówienie – złożone za pośrednictwem elektronicznego Formularza zamówienia, oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie internetowym.

§ 2 Zakres usług oraz warunki korzystania z serwisu

 1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci elektronicznej Internet prowadzi sprzedaż towarów oraz usług w ramach Serwisu i Sklepu internetowego www.4decorator.pl
 2. Sprzedawca w ramach Serwisu oraz Sklepu internetowego prezentuje i sprzedaje:
  1. obrazy autorstwa Sprzedawcy
  2. obrazy autorstwa innych malarzy
  3. obrazy wykonywane przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta.
 3. Wszystkie obrazy i grafiki wykonywane są na zamówienie Klienta z wyłączeniem obrazów z kategorii "Promocja"
 4. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących bezpłatnych Usług elektronicznych: Konta, Formularza zamówienia oraz Formularza kontaktowego.
 5. W celu korzystania z Serwisu oraz Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa Firefox for Desktop w wersji 51 lub nowszej, Firefox for Android w wersji 51 lub nowszej, Firefox for IOS w wersji 5 lub nowszej, Microsoft EDGE w wersji 14 lub nowszej, Chrome w wersji 56 lub nowszej, Opera w wersji 43 lub nowszej, Safari w wersji 10 lub nowszej, IOS Safari w wersji 10.
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 6. Korzystanie z Usług elektronicznych, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Zaleca się Użytkownikowi stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują ich wystąpienie.
 7. Sprzedawca informuje, że w Serwisie oraz Sklepie internetowym wykorzystywane są mechanizmy plików cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka prywatności dostępna na stronach internetowych Serwisu oraz Sklepu internetowego.
 8. Wszystkie prawa do Serwisu oraz Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu oraz Sklepu internetowego lub prawa do korzystania z nich, a także prawa do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach za zgodą Sprzedawcy.
 9. W celu korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub złożenia Zamówienia może być wymagane posiadanie: aktywnego Konta lub aktywnego konta poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności,
 11. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu oraz Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi w sieci Internet zasadami.
 12. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 13. W sytuacji naruszenia Regulaminu, zakończenia współpracy lub też podania nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności danych, które mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym również innych Klientów Sklepu internetowego, lub dopuszczenia się innych zachowań niezgodnych z prawem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać przez Sprzedawcę zlikwidowane/zablokowane.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w dostępie oraz tymczasowego wyłączenia dostępu do Serwisu lub Sklepu internetowego, w przypadku awarii i jej naprawy, rozbudowy Serwisu lub Sklepu internetowego oraz zmiany lub aktualizacji oprogramowania. Przerwa może również nastąpić z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. O wszystkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Sklepu internetowego Sprzedawca poinformuje na stronie głównej Serwisu lub Sklepu internetowego.

§ 3 Zamówienia

 1. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie internetowym poprzez odpowiednie wypełnienie Formularza zamówienia. Aby prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia należy postępować zgodnie z instrukcjami, na które naprowadzi Klienta system Sklepu. Klient powinien wybrać najbardziej optymalne dla siebie formy płatności oraz sposób przesyłki wybranego produktu.
 2. Klient może złożyć zamówienie drogą telefoniczną pod nr tel. 662 414 190 oraz drogą mailową wysyłając zamówienie na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@4decorator.pl.
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient wyraża wolę zawarcia umowy kupna – sprzedaży towarów i/lub usług, których specyfikacja jest zgodna z zamówieniem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta cen, które obowiązują w dniu złożenia zamówienia oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany przez siebie w Formularzu zamówienia, formularzu kontaktowym lub w trakcie rozmowy telefonicznej adres poczty elektronicznej, zawierające informacje dotyczące ostatecznego potwierdzenia wszystkich elementów Zamówienia.
 5. W momencie, kiedy Klient przesyła materiały niezbędne do zrealizowania zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do korzystania z przesłanych materiałów w celu realizacji zamówienia.
 6. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa autorskie do wykorzystania przesłanych przez niego materiałów.
 7. Sprzedawca ma prawo odmowy przyjęcia zamówienia w momencie kiedy Klient naruszy obowiązujące prawo oraz zasady niniejszego Regulaminu.
 8. Wszystkie obrazy i grafiki wykonywane są na zamówienie Klienta z wyłączeniem obrazów z kategorii "Promocja" .
 9. Bony podarunkowe dostępne w Sklepie internetowym nie łączą się - jeden bon można wykorzystać przy jednym zamówieniu. Rabaty z bonów nie łączą się z innymi rabatami (kody rabatowe).

§ 4 Ceny oraz Płatności

 1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie oraz Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy, chyba że wyraźnie tak zaznaczono w jego opisie. Klient powinien doliczyć do ceny Produktu koszty przesyłki oraz ewentualne koszty innych dodatkowych usług. Finalny koszt zamówienia zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę z Klientem przed złożeniem zamówienia, a w uzasadnionych przypadkach po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 2. Zmiany graficzne oraz wykonanie wizualizacji Produktu w pomieszczeniu są dodatkowo odpłatne. Ceny w/w usług są uzgadnianie z Klientem indywidualnie do każdego zamówienia. Klient musi zaakceptować cenę wybranej przez siebie dodatkowej usługi przed przystąpieniem do jej realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia, które przekraczają określoną na stronach Serwisu lub Sklepu internetowego przez Sprzedawcę wartość są wysyłane na koszt Sprzedawcy, przy czym dotyczy to jedynie przesyłek krajowych.
 4. Sprzedawca ma prawo wprowadzić zmiany w cenniku. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 5. Klient może dokonywać płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy oraz poprzez system płatności.pl lub za pobraniem.
 6. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności dla Klientów tylko w sytuacji podpisania odpowiedniej umowy o współpracę.
 7. Za datę płatności przyjmuje się datę zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy.

§ 5 Terminy oraz warunki Dostawy

 1. Zlecenia zamówienia produktu w Sklepie internetowym www.dobrasztuka.pl mogą być składane 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Terminy realizacji zamówień zostały opisane na stronach Serwisu oraz Sklepu internetowego.
 3. Terminy realizacji zamówień zostały określone w Dniach roboczych i są orientacyjne.
 4. Pełny termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty lub wyboru przesyłki pobraniowej przez Klienta.
 5. Wysyłki realizowane są w Dni robocze.
 6. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia możliwe jest w sytuacji kiedy:
  1. Klient prześle nieodpowiednio przygotowane lub niekompletne materiały, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia,
  2. Klient nie udzieli wystarczającej ilości informacji, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
  3. Klient złoży nietypowe zamówienie, które nie jest dostępne na stronach Serwisu lub Sklepu internetowego
  4. Wystąpią zdarzenia losowe, niezależne od Sprzedawcy,
 7. Czas dostawy zrealizowanego zlecenia do Klienta nie jest liczony do czasu realizacji zamówienia.
 8. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację złożonego zamówienia w sytuacji, kiedy wystąpią okoliczności niezależne od Sprzedawcy, które nie pozwolą na realizację zamówienia. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie.
 9. Przy odbiorze osobistym towaru i płatności na miejscu w sklepie Kupujący traci możliwość zwrotu zakupionego towaru.
 10. Koszty oraz sposób dostawy i płatności są opublikowane na stronach Serwisu i Sklepu internetowego w zakładce „Płatności i dostawa” oraz po dodaniu przez Klienta produktu do „koszyka”. Przy zamówieniu kilku produktów w ramach jednego zamówienia koszty wysyłki są ustalane indywidualnie.
 11. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki podczas transportu są dokonywane na podstawie protokołu szkody spisanego w obecności kuriera dostarczającego paczkę w chwili jej otrzymania. Każda paczka musi być sprawdzona w obecności kuriera.

§ 6 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Materiały, które Klient przesyła w formie elektronicznej Sprzedawca drukuje w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania poprawek. Wszelkie poprawki oraz korekty dokonywane są na osobne zlecenie Klienta i po zaakceptowaniu przez niego wyceny wykonania usługi oraz uregulowaniu dodatkowych opłat za usługę.
 2. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umyślne bądź przypadkowe podanie przez Klienta nieprawidłowych danych w Formularzu zamówienia, formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub podczas składania zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy

 1. Klient ma możliwość zareklamowania każdego produktu zakupionego w Sklepie z koniecznością zachowania odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji, tj. jeśli przesłany produkt posiada wady lub przesłany produkt niezgodny jest z umową. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej, pocztą na adres Sprzedawcy lub na adres email: www.4decorator.pl
 2. Klient ma prawo do nieodpłatnej naprawy reklamowanego produktu lub jego wymiany w sytuacji kiedy naprawa jest niemożliwa lub wymaga zbyt wysokich kosztów.
 3. W sytuacji kiedy Klient z przyczyn określonych w ust. 2 nie ma możliwości zażądać naprawy oraz wymiany zakupionego towaru, albo jeśli Sprzedawca nie jest w stanie uczynić zadość reklamacji w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub też odstąpienia od umowy. W przypadku uznania reklamacji Klient zobowiązany jest do odesłania wadliwego Produktu na adres Sprzedawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty przyjęcia Produktu na magazynie.
 4. Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie internetowym Produktu, lub też odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres sklep@dobraszuka.pl. Sprzedawca zobowiązany jest w takim przypadku zwrócić Klientowi wartość dokonanej transakcji zakupu w terminie i w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem. Wówczas umowa zostaje uznana za niezawartą.
 5. Termin wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny jest liczony od dnia wydania Produktu. W momencie kiedy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana - wykonywana na zamówienie. Wszystkie obrazy i grafiki wykonywane są na zamówienie Klienta z wyłączeniem obrazów z kategorii "Promocja"
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt na adres Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony Produkt musi być w niezmienionym stanie, chyba że zmiany wymaga bezpieczny zwrot Produktu.
 8. W przypadku zamówień, których właściwości zostały określone przez Klienta, Sprzedawca winien zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę nie później niż w terminie 14 dni, tylko wtedy, kiedy nie rozpoczął realizacji zamówienia. W momencie kiedy Sprzedawca podjął się realizacji zamówienia winien zwrócić koszt ceny Produktu pomniejszony o koszty dotychczasowej realizacji.
 9. Klient jest zobowiązany do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana przez Sprzedawcę kwota.
 10. Wszystkie reklamacje Sklep rozpatruje w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia reklamacji na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. O decyzji w sprawie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Admiratorem danych osobowych Klientów jest Virtual Art Karolina Urbańczyk, NIP: 622-252-33-74, REGON: 300952895, adres: ul. Malinowa 9c, 44-217 Rybnik, adres e-mail: sklep@4decorator.pl. Dane zbierane są w celu skontaktowania się z Państwem lub w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji, celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe mogą być w szczególności udostępnione podmiotom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowe i informatyczne. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. Dane potrzebne do realizacji płatności za pomocą serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu www.dobrasztuka.pl Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu oraz Sklepu internetowego należy do Sprzedawcy oraz podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się na stronach Serwisu lub Sklepu internetowego w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 roku.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia tych zmian na stronach Serwisu i Sklepu internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dzień złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

EKOLOGICZNIE

Nasze obrazy wykonywane są z atestowanych materiałów zgodnych z wymogami ekologii, nie tracąc przy tym na wysokiej jakości

SZYBKA WYSYŁKA

Dbamy o Twój czas, dlatego wszystkie zamówienia obrazów w naszym sklepie internetowym realizujemy do 7 dni

ATRAKCYJNE CENY

Sprawdż naszą ofertę i przekonaj się, że posiadamy mnóstwo obrazów ręcznie malownaych w atrakcyjnej cenie

ORYGINALNE WZORY

Każdy z naszych obrazów cechuje nieszablonowy wzór, oryginalny pomysł, starannie dobrana kolorystyka oraz dbałość o detale

...zostańmy w kontakcie

obrazy na płótnie ręcznie malowane

Najpopularniejsze kategorie

Obrazy przestrzenne 3D Abstrakcje Afryka Anioły

Najpopularniejsze kategorie

Kwiaty i owoce Martwa natura Architektura Feng Shui